Vergaderingen & Bijeenkomsten

De raad vergadert volgens een vast patroon, steeds een cyclus van 3 opeenvolgende maandagen (m.u.v. feestdagen en schoolvakanties):

 

Week 1 Informatieweek: de raad laat zich informeren

Voordat de raad in debat gaat en een besluit neemt, moet alles duidelijk zijn. De raad laat zich uitgebreid informeren en wil weten wat er speelt. Het college geeft toelichting op voorstellen die de raad bespreekt en raadsleden kunnen vragen stellen. Het kan ook zijn dat de raad wil weten wat de stad van een voorstel of bepaalde ontwikkeling vindt. Hoe denken inwoners, ondernemers, experts, instellingen en organisaties erover? De raad nodigt hen uit voor een bijeenkomst. Het omgekeerde kan ook, wanneer inwoners zelf het initiatief nemen om iets aan te kaarten of om hun mening kenbaar te maken.

 

Week 2 debatweek: de raad gaat in debat

Tijdens het debat nemen de partijen (fracties) in de raad hun standpunt in over een voorstel. Van elke fractie neemt één woordvoerder deel aan het debat. Het aantal deelnemers aan  het debat is dus overzichtelijk. Andere fractieleden kunnen het debat wel bijwonen, maar nemen niet deel. Zij zitten, net als de aanwezige belangstellenden, op de publieke tribune. De woordvoerders van de fracties zijn specialist op hun terrein.

 

Week 3 besluitweek: de raad neemt besluiten

Tijdens de raadsvergaderingen neemt de raad besluiten. De onderwerpen die al eerder tijdens de informatieronde en/of debatronde aan de orde zijn geweest, staan dan op de agenda.

 

Wil je meer weten over de nieuwe manier van vergaderen?

Lees dan de notitie Het nieuwe vergaderstelsel in vogelvlucht >>

 

Heb je vragen bel of mail dan de Raadsgriffie. Telefoonnummer 013 – 542 8284 of stuur een e-mail.

 

Agenda & vergaderstukken bijeenkomsten en vergaderingen

Alle agenda en vergaderstukken van de bijeenkomsten en vergaderingen van de raad kun je bekijken via de Raad Online >>

Agendacommissie

Veel besluiten die de raad neemt, zijn voorstellen die afkomstig zijn van het college. Maar de raad bepaalt zelf of, hoe en wanneer die voorstellen besproken worden. De raad bepaalt zijn eigen agenda. Daarop kunnen ook voorstellen staan die afkomstig zijn van een of meer partijen die in de raad zitten. Daarnaast kan de raad initiatieven en voorstellen uit de stad (bijvoorbeeld van bewoners of groeperingen) op de agenda plaatsen.

De Agendacommissie gaat over het wie, wat, waar, wanneer en hoe van de raad. Ze stelt de agenda’s vast voor de verschillende bijeenkomsten van de raad: informatiesessies, debatten en de raadsvergaderingen. De commissie bewaakt ook de afspraken en wanneer en hoe bijeenkomsten en debatten worden georganiseerd. Ze ziet erop toe dat de verschillende standpunten goed tot hun recht kunnen komen en dat er voldoende mogelijkheden zijn voor inbreng vanuit de stad (inwoners, instellingen, organisaties). De commissie bewaakt ook de afspraken die worden gemaakt.

De Agendacommissie bestaat uit vijf raadsleden, waaronder de plv. voorzitter van de raad die tevens voorzitter is van de Agendacommissie. Er zijn ook vijf plaatsvervangers. De raad benoemt de leden van de Agendacommissie. Die komen zowel uit de coalitie als uit de oppositie. De burgemeester is adviseur van de agendacommissie en de Raadsgriffie ondersteunt en adviseert de Agendacommissie.

Van 15.00 tot 23.00 uur: parallelle sessies

Tijdens de informatie- en debatweek zijn er van 15.00 uur tot uiterlijk 23.00 uur parallelle sessies. Vooraf wordt bekend gemaakt op welk tijdstip  er over welk onderwerp een informatiesessie is of waar het debat over gaat. Kijk voor de agenda en de vergaderstukken op de Raad Online

Elke maandag om 18.00 uur: vragenhalfuurtje

Een vast onderdeel van de dag van de raad is het Vragenhalfuurtje. Elke maandag om 18.00 uur kunnen raadsleden vragen stellen aan het college. Of vragen wat de mening is van een wethouder of de burgemeester over een bepaalde gebeurtenis of ontwikkeling. Het college kan tijdens het vragenhalfuurtje mededingen doen aan de raad. Het vragenhalfuurtje, het woord zegt het al, is een korte bijeenkomst.

Waar vergadert de raad?

De vaste vergaderplek van de raad is de raadzaal in het stadhuis, ofwel Stadskantoor 1 aan het Stadhuisplein. Dit stadskantoor wordt ingrijpend verbouwd en is naar verwachting in 2020 klaar. Tot die tijd is de raad te vinden in Het Laken aan de Hart van Brabantlaan 12-14- 16 en in Stadskantoor 6 aan de Spoorlaan 181. De tijdelijke raadzaal is in Stadskantoor 6, daar vergadert de raad. De andere bijeenkomsten, sessies en debatten worden gehouden in Het Laken. Bijeenkomsten kunnen ook elders in de stad worden georganiseerd.

Zijn de bijeenkomsten/ vergaderingen openbaar?

Iedereen kan op de voet volgen waarmee de raad zich bezighoudt. Belangstellenden zijn tijdens bijeenkomsten, debatten en vergaderingen welkom op de publieke tribune. Belanghebbenden kunnen tijdens informatiebijeenkomsten of soortgelijke sessies ook het woord voeren. Dit kan op uitnodiging maar ook op eigen initiatief van de stad.

De raad vergadert in principe altijd openbaar. Maar soms is het nodig dat de gemeenteraad onderwerpen niet openbaar bespreekt. Dat kan te maken hebben met financiële en strategische belangen van de gemeente of van een onderhandelingspartner. En soms heeft dat te maken met de persoonlijke levenssfeer van burgers. In zo’n geval kan besloten worden een onderwerp niet in de openbaarheid te behandelen.

Via de Raad Online worden alle bijeenkomsten, debatten en vergaderingen met bijbehorende agenda’s gepubliceerd. De bijeenkomsten en vergaderingen van de raad worden hier live uitgezonden.

Inspreken

Tijdens de bijeenkomsten in de informatieweek kun je gebruik maken van het zogenoemde inspreekrecht. Door te spreken tijdens een informatiesessie laat je de raadsleden weten hoe je denkt over wat er speelt in de stad en de dorpen. Dat is voor raadsleden van groot belang als zij beslissingen moeten nemen. Zij kunnen jouw mening meenemen bij de besluitvorming.

Meer informatie over inspreken staat op de pagina In gesprek met de Raad

 

Bijzondere vergaderingen Jaarstukken, Perspectiefnota en Begroting

Er zijn elk jaar enkele speciale raadsvergaderingen. Die zijn op de donderdagavond. In het voorjaar is er de programmaverantwoording. Het moment voor de raad om terug te blikken en vooruit te kijken. Eerst komt de Jaarrekening aan de orde: wat is er het afgelopen jaar bereikt en wat heeft dat opgeleverd?

Vervolgens staat de Perspectiefnota op de agenda: wat willen we volgend jaar? De raad geeft het college alvast aanwijzingen voor de begroting van het jaar daarop. De behandeling daarvan is in het najaar.

De gemeentelijke begroting geeft informatie over de plannen van het college en van de raad. In de managementrapportages en jaarverslagen leggen de raad en het college verantwoording af over de uitvoering van die plannen.

Begroting en Jaarplannen >>

 

Bestuurlijk Informatie Systeem

In het Bestuurlijk Informatie Systeem op www.tilburg.nl vind je alle openbare documenten van de raad en het college:

Het informatiesysteem bevat de volgende informatie:
– Commissiebesluiten vanaf januari 1993
–  Raadsbesluiten vanaf mei 1990
–  Raadsnotulen vanaf mei 1992
–  Besluitenlijst B&W vanaf juni 1999, nota’s vanaf 2003

Live bijeenkomsten/vergaderingen volgen of later terugkijken

Het beeld en geluid van de bijeenkomsten en  vergaderingen wordt live uitgezonden. Via de RaadOnline kun je de bijeenkomsten en vergaderingen live volgen. Na afloop van de vergadering is het geluid en beeld per agendapunt en spreker beschikbaar.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA

BERICHTEN VAN DE RAAD

  • Bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg

    Op 18 juni 2018 heeft de raad het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg vastgesteld.

  • Agenda & Vergaderstukken

    Ga naar de  Raad Online voor de vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken en meer info  

  • Samenstelling van de Raad

    Tilburg heeft 45 raadsleden. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen jou als inwoner van Tilburg. Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in Tilburg en de dorpen. Vervolgens worden er […]